قرآن به عنوان متنی در عهد باستان متاخر؛ رهیافتی اروپایی پدیدآور
آنجلیکا نویورث
ناشر ولت‌رولیجیونن تاریخ انتشار 2010 محل انتشار None شابک 9783458710264 موضوع
علوم قرآنی
دوره (ها)
   19

توضیحات

كتاب كوشيده قرآن را – براساس تلقي تاريخي – در شرايط و زمانه اي "عهد باستان متاًخر"، معرفي كند كه موانع فهم آن در حد قابل توجهي براي اروپائيان كاهش يابد. بخش دوم كتاب يعني "زهيافتي اروپايي" معطوف به همين كوشش است. نويسنده براي تحقق اين منظور، در بخش ممتعي از كتاب به مطالعه اي بديع درخصوص برخي از سور قرآن كريم و متون نظير آنها از حيث صورت و مضمون يعني كتابهاي مقدس مسيحي – يهودي روي آورده است. كوشش براي يافتن مشابهت ها در تلقي اسلامي و مسيحي – يهودي در اين نوشته نتايج قابل توجهي داشته است كه البته نبايد آن را از سنخ تقليد، اقتباس و يا تحريف دانست. پيش فرض آيات قرآن اينست كه مخاطب با موضوعات و مباحث كتب مقدس و تفسير آن آشنايي دارد اما قرآن اين مباحث را مجددا" تكرار نمي كند بلكه آنها را مورد اصلاح و بازنگري قرار مي دهد و آنها را به روش متفاوت و منحصر به فرد (عربي مبين) تفسير مي كند. كاري كه نويوترث انجام داده است اقدامي خطير است جداي از جنبه هاي علمي، يكي از اهداف عمده اين پروژه اينست كه جامعه غربي پس از وقايع 11 سپتامبر 2011 را كه بطور ناآگاهانه در دام خصومت با كتاب مقدس مسلمانان گرفتار آمده اند، به مسيري متفاوت رهنمون مي سازد.