بخش ویژ


دکتر محمدعلی شمالی

برگزیده بخش ویژه (گفتگوی ادیان) بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال


پدر تیموتی رایت

برگزیده بخش ویژه دوره بیست و چهارم: گفتگوی ادیان (اسلام و مسیحیت)