برگزیدگان دوره ۷

مجله چكیده‌های ایران‌شناسی پدیدآور
برنارد اوردكار
ناشر انجمن ایران‌شناسی فرانسه شابک موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   7

تاریخ مالی ایران در دوران صفویه و قاجاریه پدیدآور
ویلم فلور
ناشر بیبلیوتکا شابک 9780933273290 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   7