منابع سانسکریت، سریانی و فارسی کتاب رازی (الحاوي في الطبّ) پدیدآور
الیور کال
ناشر بریل تاریخ انتشار 2015 محل انتشار None شابک موضوع
تاریخ علم در اسلام
تاریخ علم در ایران
دوره (ها)
   24

توضیحات

یکی از آثار بی‌بدیل زکریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی، کتاب «الحاوی» است. کتاب الحاوی از نظر اهمیت و اعتبار از مهم‌ترین دانشنامه‌ها و متون مرجع طب به شمار می‌رفته است. رازی در تألیف این اثر منابع بسیاری را از نظر گذرانده است. در کتاب پیش رو با ذکر شواهد و مراجع مربوط، منابعی که از سانسکریت، سریانی، و فارسی در الحاوی مورد استفاده قرار گرفته است، تهیه و تدوین شده است. ضمن آنکه این اثر برای نخستین بار دربردارنده منابع سانسکریت به زبان اصلی و نیز ترجمه‌های انگلیسی آن منابع است. علاوه بر این مباحثی در زمینه سیر انتقال آموزه‌های طب ایرانی، هندی و تلفیق آنها و انتقال به جهان عرب نیز مطرح شده است.