خدا و انسان در اندیشه اسلامی: عبدالجبار، این سینا و غزالی پدیدآور
ماها الکایزی-فریموث
ناشر راتلج تاریخ انتشار 2006 محل انتشار None شابک 9780415400282 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   15

توضیحات

نویسنده در این اثر ِ تطبیقی به بررسی نسبت خدا و انسان ومعرفت انسان نسبت به خداوند در اندیشه اسلامی پرداخته و سه رویکرد کلام ِ (اعتزالي ) ، فلسفی و عرفانی را با یکدیگر مقایسه کرده است. او اندیشه سه متفکر بزرگ عالم اسلامی یعنی قاضی عبدالجبار متکلم نامدار معتزلی ، ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلامی و امام محمد غزالی در مقام اندیشمندی صوفی را طرح و مقايسه ارزیابی مي نمايد . از آنجا که هر یک از اندیشمندان مورد بحث ، نماینده رویکردی خاص در حوزه اندیشه اسلامی اند، مولف رویکرد هریک را به مساله نسبت خدا و انسان برجسته می کند و تفاوت ها و تشابه ها را باز می نمایاند. مولف در این اثر تحقیقی از مسیر انصاف خارج نمی شود و همین امر سبب شده تا در بحث از نسبت اندیشه های متفکران مورد بحث با متفکران یونان از اثرگزاری متقابل آنان سخن گوید. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است.