شكلگیری افكار صوفیانه در قلمرو امپراطوری عثمانی پدیدآور
جان كری
ناشر انتشارات دانشگاه ادینبورگ تاریخ انتشار 2010 محل انتشار None شابک 9780748639236 موضوع
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   19

توضیحات

در تاريخ عثماني، طريقت هاي صوفيانه از اهميت فراواني برخوردار است يكي از جريان هاي مهم تصوف در قلمرو عثماني طريقت خلوتيه است كه ريشه در طريقت هاي قبل از خود دارد. كتاب حاضر اثري جامع درباره شكل گيري طريقت خلوتيه در ميان سال هاي 1350-1650 ميلادي است. نويسنده به ريشه هاي اوليه اين طريقت پرداخته و هم چگونگي شكل گيري و گسترش خلوتيه و انشعابات آن را در قلمرو عثماني روشن ساخته است. مؤلف در اين راه علاوه بر استفاده از متون اصيل طريقت خلوتيه از تمامي منابع و متون دست اول قديم و پژوهش هاي جديد بهره برده است.