سیره پیامبر: ماهیت و وثاقت پدیدآور
گرگور شولر
ناشر راتلج تاریخ انتشار 2011 محل انتشار None شابک 9780415567176 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   19

توضیحات

اين كتاب كه از آلماني به انگليسي ترجمه و متن نهايي توسط مؤلف بازبيني و اطلاعات آن به روز شده است حاوي رويكردي نو در بررسي تاريخ احاديث سيره است. رويكردي كه سابقه اش به دو دهه اخير در مطالعات غربي مي رسد. مؤلف با گردآوري و تحليل ديدگاه هاي محققان غربي درباره امكان و يا عدم امكان بازسازي سيره نبوي بر مبناي منابع و روايات اسلامي به ارزيابي مجدد منابع اسلامي و اعتبار تاريخي آنها مي پردازد. وي با انجام دو پژوهش موردي يكي درباره روايت "بدء وحي" و ديگري "حديث ا‍‍ِ فك" روش تحليل تركيبي سند – متني را براي بازسازي تاريخ صدر اسلام به آزمون نهاده و توفيق آن را نشان داده است. مؤلف در بخش پاياني كتاب به انتقاداتي كه به نسخه آلماني كتاب ايراد گرديده بود، پاسخ داده است.