علم كلام و جامعه در قرون دوم و سوم هجری، تاریخ تفكر مذهبی در صدر اسلام پدیدآور
یوزف فان اس
ناشر والتر دو گریتر تاریخ انتشار 1997 محل انتشار None شابک 9783110118599 موضوع
معارف اسلامی
علم كلام
دوره (ها)
   6

توضیحات

اين كتاب يكي از برجسته ترين و مشروحترين آثار پژوهشي است كه از منظري انتقادي و با عنايت به سير تحولات اجتماعي، تاريخ انديشه اسلامي را در مراحل آغازين آن مورد مطالعه قرار داده است. اين كتاب با دقتي شايان تحسين، مسائل و مشكلات تاريخي و علمي و فرهنگي عالم اسلام را مورد بررسي قرار داده و كوشيده است اطلاعات و آگاهيهاي ارزنده اي از تاريخ تفكر ديني صدر اسلام ارائه كند كه البته برخي مطالب آن در خور نقد و ارزيابي است. جامعيت اين كتاب از نظر اشتمال بر ديدگاههاي گوناگون تاريخي نسبت به تاريخ كلام در خور توجه است. در اثر حاضر موضوعات كلامي بر پايه دوره هاي تاريخي و براساس تفكيك جغرافيايي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است، بطوري كه محققان آن را نگاهي تازه و اثري يگانه در مطالعات اسلامي قلمداد كرده اند.