ینس جی. شاینر کتاب (های) نویسنده
فتح دمشق: مطالعه منابع تاریخی دوره کلاسیک تاریخ اسلامی
متولد
توضیحات