کریستینه نوله - کریمی کتاب (های) نویسنده
مرواریدی در درون خودش: هرات و نقشه‌برداری خراسان (سده‌های ۱۵-۱۹ م.)
متولد 2010
توضیحات