انتصار رب کتاب (های) نویسنده
شُبهه در حقوق اسلام: تاریخ قواعد حقوقی، تفسیر و حقوق کیفری اسلام
متولد 2010
توضیحات