فرانسوا دروش کتاب (های) نویسنده
قرآن‌های عصر اموی
متولد 2010
توضیحات