کورت فلاش کتاب (های) نویسنده
مایستر اکهارت؛ فلسفه اسلامی، جان مایه زایش عرفان آلمانی
متولد
توضیحات

پروفسور کورت فلاش ، استاد بازنشسته دانشگاه بوخوم، مورخ فلسفه و یکی از معروف ترین پژوهشگران تاریخ و اندیشه قرون وسطی در آلمان است.