رضا شاه کاظمی کتاب (های) نویسنده
عدالت و جاودانگی: معرفی معنویت امام علی (ع)
متولد
توضیحات

نویسنده دارای دکترای ادیان از دانشگاه " کنت " بوده و هم اکنون به عنوان پژوهشگر با موسسات پژوهشی لندن همکاری دارد .