رالف كاوز متولد 1953 - آلمان از متخصصان شناخته شده در محافل آكادميك وابسته به شرق شناسي و از جمله ايران شناسي و چين شناسي است . وي همچنين عضو برجسته موسسه ايران شناسي آكادمي علوم اتريش در وين است. برخي از آثار او عبارتند از دو كتاب : 1- سلسله مينگ و تيموريان و روابط سياسي اجتماعي آنان ، 2- اسلام در چين و مقاله تجارت دريايي كيش در دوره مغولان .