جان كری کتاب (های) نویسنده
شكلگیری افكار صوفیانه در قلمرو امپراطوری عثمانی
متولد
توضیحات

جان كري استاديار دانشگاه نوادا در ايالت لاس وگاس آمريكا است و كتاب حاضر رساله دكتري او مي باشد. وي هم اكنون در بخش شرق نزديك اين دانشگاه به تدريس تاريخ اسلام مشغول است.