فلی‌سیتاس آپویز کتاب (های) نویسنده
مصلحت و هدف قانون: تغییرات فقه در گفتمان اسلامی از قرن چهارم تا هشتم هجری
متولد
توضیحات

خانم آپويز متولد آلمان ليسانس و فوق ليسانس خود را در زمينه مطالعات اسلامي از دانشگاه فرايبورگ وتوبينگن اخذ نموده و رساله دكتري خود (متن حاضر) را در دانشگاه ييل آمريكا دفاع نموده است . وي هم اكنون در دانشگاه "جرج تاون" مشغول به تدريس مي باشد.