پاتریك رینگنبرگ کتاب (های) نویسنده
جهان رمزواره هنرهای اسلامی
متولد
توضیحات

پاتريك رينگنبرگ متولد 1970 ،دين شناس و هنرشناس اهل سوئيس نويسنده كتب متعددي دربارة هنر غربي و آسيايي است، از جمله آثار او كتابي دربارة فردوسي و نيز كتابي جهت معرفي ايران براي گردشگران ،نشر روزنه و ... مي باشد.