گرگور شولر کتاب (های) نویسنده
سیره پیامبر: ماهیت و وثاقت
متولد
توضیحات

گرگور شولر متولد 1944 – آلمان، از سال 1982 تاكنون استاد مطالعات اسلامي در دانشگاه بازل سوئيس است. ديدگاه هاي وي در مطالعات اسلامي بيشتر به سبب انتشار مجموعه اي از مقالات دربارة ماهيت نقل شفاهي و كتبي در سنت اسلامي، شناخته شده است. مشخصه اصلي ديدگاه شولر ارزش نهادن به نظام نقل تواُمان شفاهي و كتبي در سنت اسلامي و تحليل روايات اسلامي بر همين مبناست.