علی حسین عبدالسات عبدالساتر کتاب (های) نویسنده
آموزه‌های شیعی، کلام معتزلی: شریف مرتضی و ساماندهیِ گفتمان امامیه
متولد
توضیحات

علی حسین عبدالساتر (دکتری مطالعات دینی، ییل، 2013) در حوزه‌هایی همچون گفتمان‌های کلامی مسلمانان و شکل‌گیریِ هویت‌های فرقه‌ای و خود-آگاهی در اسلام به پژوهش می‌پردازد. تعامل میان این گفتمان‌ها و خود-آگاهیها زمین‌های را فراهم می‌کند تا وی در مقابل آن، پدیده‌های متنوعی را تحلیل کند؛ از مکاتب کلاسیک گرفته تا اصلاح‌گراییِ اسلامی مدرن. عبدالساتر بطور ویژه به این پژوهش روی می‌آورد که چگونه مضامینی از این دست علاوه بر عرصه‌ی کلام و تفاسیر قرآنی، در رشته‌هایی مانند تاریخ‌نگاری و ادبیات وارد شدند. وی مقالاتی در زمینه‌ی مکتب معتزلی، تشیع، تفاسیر قرآنی، آزادی آگاهی در کلام سنتی اسلام، ماهیت انسان در کلام اسلامی و وجود اصیلِ انسان در قرآن منتشر کرده است.