ناظم زینال‌اف کتاب (های) نویسنده
ترجمه قرآن کریم به زبان روسی
متولد
توضیحات