برگزیدگان دوره ۳۰

نقش ادبیات در بازسازی حافظۀ ملی: پژوهشی در حماسۀ ایرانی کوشنامه پدیدآور
لیو یینگ جون
ناشر انتشارات جونگ شی شابک 0 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   30

جامعة مسلمانان تفلیس (1801-1917) پدیدآور
نانی گئلوانی
ناشر انتشارات دانشگاه دولتی تفلیس(ایوانه جاواخیوشیلی) شابک 0 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   30