عشق به بیگانگان: آنچه شش دانشجوی مسلمان از لندن دوران جین آستین آموختند پدیدآور
نایل گرین
ناشر انتشارات دانشگاه پرینستون تاریخ انتشار 2015 محل انتشار None شابک موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   24

توضیحات

این کتاب، سرگذشت و خاطرات شش دانشجویی است که از ایران برای اولین وارد انگلستان شدند و برای ادامه تحصیلات به اروپا رفتند . اروپا در آن روزگار دوران تحول و پیشرفتی سریع را می‌گذارند. آنچه در کتاب حاضر آمده درباره مواجهه این عده و رفتار و عکس‌العمل و تلقی آنها در برخورد با فرهنگ اروپایی آن روزگار است. با توجه به نکاتی که در این کتاب آمده و در خلال یادداشت‌ها، سخنان و توصیف‌های این دانشجویان آمده می‌توان به اطلاعاتی جدید در باب نحوه تعامل ایرانیان آن روزگار با سرزمینی اروپایی، همچنین آرمان و آرزوهای آن جوانان برای آینده کشور خود، تلاش و توجهی که به این موضوع داشتند و نیز میزان مؤانست آنان با جامعه آن روزگار، علایق، فرهنگ و علوم و تکنولوژی‌های آن دوره دست یافت.