راه میانهٔ اعتدال در اسلام: اصل قرآنی وسطیة محمدهاشم کمالی پدیدآور
محمد هاشم کمالی
ناشر انتشارت دانشگاه آکسفورد تاریخ انتشار محل انتشار None شابک موضوع
معارف اسلامی
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   24

توضیحات

اهمیت و جایگاه اعتدال در اسلام، مضمونی است که در این اثر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا علاوه بر آنکه مفهوم وسطیه تبیین و توضیح داده شده با استناد به آنچه در قرآن و حدیث در این زمینه آمده است، جایگاه آن در اسلام و تفکر اسلامی نشان داده شده است. نویسنده در بخش‌های گوناگون این کتاب بر آن بوده است تا علاوه بر تبیین اصول فکری وسطیه، کاربستی را که این نگرش در مسائل جهان امروز و در بسترهای مختلف دینی، اجتماعی و فرهنگی دارد، بکاود. علاوه بر این به نقشی که این رویکرد در مواجهه با مسائلی همچون جهانی شدن، سبک‌زندگی و حقوق زنان و...دارد، پرداخته شده است.