فدُر بنویچ کتاب (های) نویسنده
ذاتی بودن و ضرورت: ابن سینا و سنّت ارسطویی
متولد
توضیحات

فدُر بنویچ در حال حاضر در دانشگاه ادینبرو انگلستان به تدریس فلسفه اشتغال دارد. او در پژوهش‌های فلسفی خود بر تاریخ مابعد الطبیعه در جهان اسلام، نظریۀ معرفت، علم النفس و وجوه پیرامونی آن متمرکز است. بنویچ آثار متعددی را در باب تطبیق و تطابقِ انتقادی فلسفۀ کهن یونان در سنت فکری اسلامی و همچنین سنت کلامی اسلام با صبغۀ فلسفی و فلسفۀ اسلامی پس از دوران باستان منتشر کرده است. بنویچ در حال حاضر همراه با پروفسور پتر آدامسون (دانشگاه مونیخ) در بارۀ مابعدالطبیعۀ ابن سینا برای مجموعۀ آینده میراثِ ابن سینا، ذیلِ عنوان فلسفه در شرق جهان اسلام از سده 12 تا 13 کار می‌کند.