آنجلیکا نویورث کتاب (های) نویسنده
قرآن به عنوان متنی در عهد باستان متاخر؛ رهیافتی اروپایی
متولد
توضیحات

نویورث متولد کشور آلمان، استاد مطالعات عربي در دانشگاه آزاد برلين است و مديريت پروژه "كورپس كورانيكوم" را كه در سال 2007 در اكادمي علوم برلين – برادنبورگ آغاز بكار كرد بعهده دارد. اين پروژه در پي يافتن درك عميق تر غرب از بافت و سياق قرآن كريم است.