نویسنده در سال ۱۹۷۱ موفق به دریافت دکترای هنر اسلامی شد. فعالیت خود را به عنوان کارشناس و پژوهشگر در موزه‌ها از ۱۹۶۴ شروع کرد و تا کنون در بخش هنر اسلامی موزه متروپلیتین، موزه پارچه واشینگتن،بخش پارچه و لباس موزه سلطنتی انتاریو، بخش پارچه و هنر اسلامی موزه هنر کلیولند فعالیت کرده است. در ۱۹۸۰ در بخش هنرهای زیبای دانشگاه تورنتو مباحث پارچه‌های اسلامی را تدریس کرده است و در این مدت آثار پژوهشی متنوعی نیز درباره پارچه‌بافی در جهان اسلام تألیف کرده است.