استاد تاریخ دانشگاه UCLA در آمریکا و زمینه تخصصی وی جامعه مسلمانان در ایران، افغانستان و شبه قاره هند است. او نویسنده بیش از ۸۰ مقاله علمی و پدید آور بیش از ده اثر دربارهٔ مسلمانان هند و ایران است.